سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک های غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1     پیشینه پژوهش

· پیشینه تحقیقات انجام شده سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش

– هاو و همکاران(2012) به تأثیر انگیزه فرد و سرمایه اجتماعی بر تمایل کارکنان به تسهیم دانش ضمنی و عیان در صنایع مختلف پرداخته­اند نتیجه نشان داده می باشد که پاداش سازمانی تأثیر منفی بر تمایل به تهسیم دانش داده می باشد که پاداش سازمانی تأثیر منفی برتمایل به تسهیم دانش ضمنی داشته، اما تأثیر مثبتی بر تمایل به تسهیم دانش عیان نیز داشته می باشد. همچنین نتیجه پژوهش نشان داده می باشد که سرمایه اجتماعی بطور معنی-داری بر افزایش تمایل کارکنان به تسهیم دانش ضمنی و عیان داشته می باشد.

– فیلری و الگوزای (2010)مطالعه تأثیر سرمایه اجتماعی در نوآوری ، شبکه متراکم پیش روی شبکه پراکنده نشان دادند که شبکه های  سرمایه اجتماعی تأثیر قوی روی عملکرد نوآوری شرکت وموفقیت آنها دارند.

– رکواینا و همکاران (2010)تأثیر میانجی سرمایه اجتماعی شناختی در کسب دانش در شرکت های خوشه­ای، تأثیر غیرمستقیم معنی داری را در کسب دانش سازمانی به واسطه توسعه سرمایه اجتماعی شناختی نشان دادند.

– پاول منینگ (2010) تبیین وتوسعه سرمایه اجتماعی برای اهداف مدیریت دانش . سرمایه اجتماعی برای مدیریت دانش معنادار می باشد و می تواند به عنوان مکمل وموازی با دیگر دارایی­ها نامحسوس از قبیل سرمایه انسانی و سرمایه فکری درک گردد.

– رودز و همکاران  (2008) مدل یکپارچگی یادگیری سازمانی و سرمایه اجتماعی  روی انتقال اثر بخش دانش، نتایج شان چنین می باشد که ظرفیت جذب،مفهوم یادگیری و قابلیت یکپارچگی در یادگیری سازمانی بالاترین ارتباط مثبت را با فرایند نوآوری در انتقال دانش دارد و فرایند یادگیری سازمانی مهمتر از شبکه­های سرمایه اجتماعی در چارچوب انتقال دانش  هستند.

– ﭼﻮ ﻭ چان (2008)  ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺮ ﺗﺴﻬﻴﻢ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ­ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﺴﻬﻴﻢ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻭﻟﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻛﻠﻰ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ­ﺍﻧﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﺴﻬﻴﻢ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻰ­ﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﻴﻢ ﺩﺍﻧﺶ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻰ ﺑﺮ ﺗﺴﻬﻴﻢ ﺩﺍﻧﺶ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

– استیر(2008) در پژوهش خود به عنوان تأثیر سرمایه اجتماعی در تسهیم دانش نشان داد که سرمایه اجتماعی یک تأثیر تعیین کننده را در زیرساخت تمام فعالیت های تسهیم دانش در شرکت های ساختمانی بازی می­کند .

– سانو(2008) ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻓﯿﺠﯽ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار داد. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد، ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎ و  اﻧﺴـﺠﺎم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، اعتماد اجتماعی، اتحاد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، آﮔﺎﻫﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺛﺮﮔـﺬار ﺑـﻮده­اﻧـﺪ. در میان متغیرهای فوق، ﻓﻘﺪان ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻓﺮاد و ﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه­های اقتصادی ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ اﺛـﺮ را ﺑـﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

– ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ژاﻧﮓ(2007) در مطالعه تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد شرکت­های خصوصی در چین ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ­داری ﺑـﯿﻦ ﺗﻨـﻮع ﻋﻀـﻮﯾﺖ اﻓـﺮاد در ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎی ﻣﺨﺘلف و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ آن­ها وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮ روی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﻋﻀـﺎی ﺷﺮﮐﺖ­های ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ ﻋﻤلکرد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ­ها ﺑﺴـﯿﺎر اﺛﺮﮔـﺬار ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد. ﻣﻮﻟﻔـﻪ­های ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻋﺘﻤﺎد، اﻧﺴﺠﺎم و آﮔﺎﻫﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– موسز آکواه (2007) بیان نمود که سرمایه اجتماعی توسعه یافته از شبکه­های مدیریتی و روابط اجتماعی با مدیران رده بالای دیگر سازمان­ها ، ادارات دولتی (رهبران سیاسی و اداری )و رهبران انجمن­ها، باعث افزایش عملکرد سازمانی می­گردد. همچنین تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی بین شرکت­هایی که استراتژی­های رقابتی متفاوتی را دنبال می­کنند و شرکت­هایی که این استراتژی­ها را دنبال نمی­کنند، فرق می­کند.

– ﮐﺮوزو ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ(2006) در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ­ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺷـﺮﮐﺖ­های آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ (آﮔﺎﻫﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ)، ﻣﺸـﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، اﻧﺴـﺠﺎم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻓـﺰاﯾﺶ تعاملات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد (ﺑﻬﺒﻮد درآﻣﺪ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ و اراﺋـﻪ ﻣﺤﺼـﻮل و ﭘﯿﭽﯿـﺪﮔﯽ ﮐـﺎر ) ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ و ﺗﻌـﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺛﺮﮔـﺬار بایستی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺷﺮﮐﺖ­ها ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ.

– هافمن و همکاران (2005) در پژوهش خود با عنوان سرمایه اجتماعی، مدیریت دانش و عملکرد ممتاز مستمر  نشان دادند که سازمان ها با سطوح بالای سرمایه اجتماعی قابلیت های بیشتری در مدیریت دانش نسبت به سازمان ها با سطوح پایین سرمایه اجتماعی دارند.

– اگبو (2004) عنوان می­کند که مدیریت دانش و سرمایه فکری در سازمانها از عوامل کلیدی موفقیت نوآوری­ها هستند و مدیریت موثر دارایی­های دانشی شامل یک رویکرد کلی­گرا می باشد و برنامه های آموزشی بایستی ماهیت نوآوری و ابعاد مدیریت دانش را به عنوان فرایند­های بسیار پیچیده اجتماعی  بازتاب دهد .

– سپهوندی و همکاران (1393) در مقاله مطالعه ارتباط بین ابعاد سرمایه اجتماعی با فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل د بیمارستان­های دانشگاهی شهر خرم­آباد نتایجشان از تحلیل رگریسیون چندگانه نشان داده که بین ابعاد سرمایه اجتماعی وفرسودگی شغلی در پستاران همبستگی معناداری هست.

– حسن­زاده، تورج و همکاران (1393) در پژوهش به عنوان مطالعه و تبین ارتباط بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی یافته­های پژوهش حکایت از ارتباط مستقیم و معنی­دار سرمایه اجتماعی و ابعاد سه­گانه آن با احساس امنیت اجتماعی دارد و ضرورت زمینه سازی برای ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی آحاد جامعه آشکا می­سازد.

– احمدی ،یعقوب-محمدی بلبان آباد ،اسعد(1392)مطالعه ارتباط ابعاد سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان گمرکات استان کردستان) نتایج آزمون فرضیات بیانگر این می باشد که بین ابعاد متغیر سرمایه اجتماعی (ساختاری، شناختی، ارتباط ای) و کارکنان گمرکات استان کردستان و رفتار شهروندی سازمانی آنان ارتباط معنادار و مستقیمی هست.

– رضوانی ،حمید رضا و همکاران (1392) ارزیابی عوامل محتوایی و زمینه ای مدیریت دانش (یک مطالعه موردی) نتیجه تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها نشان داده می باشد که بین وضع موجود و مورد انتظار عوامل محتوایی و زمینه­ای مدیریت دانش و هر یک از شاخص­های مربوط به آنها در این شرکت تفاوت معنادار هست و اندازه شکاف در بین عوامل محتوایی مدیریت دانش بیشتر می باشد. در پایان نیز پیشنهادات نظری و کاربردی ارائه گردیده می باشد.

– نصیر زاده،سمیه (1392) مدلی برای الویت دهی عوامل مدیریت دانش در بهبود عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری نشان می­دهد که آموزش الکترونیک مبتنی بر مدل مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان موثر می باشد.

-محمدی ، مهدی–  باقری ،امین (1392) ارزیابی مدیریت دانش فردی مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد مدیران دارای سطح متوسطی از مهارت های مدیریت دانش فردی بودند. تفاوت معنی داری بین ابعاد مدیریت دانش فردی وجود داشت . همچنین، بالاترین میانگین مولفه ی مدیریت یادگیری خویشتن 19 و پایین ترین میانگین مولفه­ی شبکه­ی همیاران دانشی 37/14 و مهارت های کاوشگری 30/14 به دست آمد. در مقایسه میان مولفه­های جمعیت شناختی، جنسیت (01/0 >) P، 5/2 = f و نوع سازمان (دانشکده، سازمان مرکزی) (01/0 >) P، 5/2 = f تفاوت معنی­داری پیدا نمود گردید اما در سایر مولفه ها تفاوت معنی­داری وجود نداشت. و از آن جا که مهم­ترین وظیفه­ی مدیران دانشگاهی در کنار سایر وظایف، تصمیم­گیری در زمینه ی فرایند یاددهی- یادگیری و مسایل آموزشی و پژوهشی می باشد و از سویی، آن­ها به عنوان اعضای هیات علمی نیز فعالیت می­کنند، بر این اساس، برخورداری از مهارت­های مدیریت دانش فردی و همچنین مدیریت یادگیری خویشتن ضروری می باشد.

– دوستار ،محمد و همکاران (1391)در پژوهش­شان با عنوان تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریت دانش   ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﺻﻠﻰ ﺁﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺴﺐ، ﺛﺒﺖ، ﺧﻠﻖ، ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ( ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ) ﻣﻰ­ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ. نتایج­شان نشان از این می باشد که سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت ومعناداری بر مدیریت دانش و پنج فرایند اصلی آن دارد .

-گل محمدنژاد بهرامی، غلامرضا و مهدوی، مولود(1390) در پژوهشی با عنوان مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در دبیرستانهای شهر تبریز انجام گردید که نتایج پژوهش نشان می­دهد که میان سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در دبیرستان­های دخترانه شهر تبریز ارتباط مثبت و معنی­دار هست. و همچنین نتایج پژوهش نشان می­دهد که بین سرمایه اجتماعی و مولفه­های پنجگانه مدیریت دانش از قبیل ثبت دانش، انتقال دانش، خلق دانش و کاربرد دانش ارتباط معنی­دار و مستقیم هست.

– مهدیان راد ، فضلی (زمستان 90) تأثیر سرمایه اجتماعی در توسعه مدیریت دانش، یافته­هایشان نشان از تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش دارد و نمودار در حالت استاندارد نیز نشان می­دهد که سرمایه اجتماعی 86 درصد تغییرات در مدیریت را تبیین می­کند و سرمایه اجتماعی 47 درصد تغییرات در خلق دانش و 43 درصد تغییرات در تسهیم دانش در سازمان مورد مطالعه را تبیین می کند.

-صلواتی، علی و همکاران (1390) در امکان سنجی استقرار نظام مدیریت دانش بر پایه مدل عمومی نتایجش  حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد کلیه زمینه‌ها برای استقرار مدیریت دانش در سطح متوسط هست. از این رو امکان پیاده سازی نظام مدیریت دانش در این مجتمع صنعتی هست لذا پیشنهادهایی در جهت آماده کردن بسترهای لازم برای پیاده‌سازی مدیریت دانش که یکی از مباحث مهم روز به شمار می‌آید و صنایع بزرگ نظیر سازمان مورد مطالعه نیازمند برخورداری از آن می‌باشند، ارائه گردیده می باشد.

– آزاده امینی (1387) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان تأثیر سرمایه اجتماعی بر چرخه مدیریت دانش در سازمان بازرگانی و شرکت­های تابعه نتیجه می­گیرد که در این سازمان سرمایه اجتماعی و چرخه مدیریت دانش در سطح مطلوبی قرار ندارد و برای ارتقاء مدیریت دانش در این سازمان بایستی  سرمایه اجتماعی را افزایش داد . مدل معادلات ساختاری بر لزوم پرداختن به بعد ارتباطی و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی تاکید دارد.

– ﺍﻟﻮﺍﻧﻰو همکاران (1386) ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﭘﺮﺩﺍﺯﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺍﺯ ﺑﻌﺪ ﺧﻠﻖ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖ.

– تسلیمی، منوریان و آشنا(1385) در پژوهشی تحت عنوان« مطالعه ارتباط کارآفرینی درون سازمانی و سرمایه اجتماعی در یک شرکت صنعتی » به این نتایج دست یافتند که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (شناختی و ساختاری) با کارآفرینی درون سازمانی ارتباط مثبتی هست، به تعبیری روشن­تر، با افزایش سرمایه اجتماعی کارآفرینی درون سازمانی افزایش می­یابد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اصلی پژوهش:

–          سنجش سرمایه اجتماعی در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

اهداف فرعی پژوهش:

–          سنجش تأثیر سرمایه ساختاری بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش تأثیر سرمایه شناختی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش تأثیر سرمایه ارتباطی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان