مطالعه عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-10 تعریف واژه ها، مفاهیم و اصطلاحات:

  1. بانک: مؤسسه ای خدماتی می باشد که به جمع آوری یا تجهیز سپرده های مردم و تخصیص منابع و مصرف بهینه آن در جهت سیاست های کلی اقتصاد کشور با ابزارهای پولی و اعتباری اقدام و همچنین موجبات تسهیل در پرداخت ها و انجام سایر خدمات بانکی را در چارچوب قوانین و مقررات فراهم
    می­سازد (جمشیدی، 1379، ص 4 ).
  2. سپرده: وجوهی اعم از پول ملی (ریال) و یا پول کشورهای خارجی (ارز) که اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت شرایطی که قانون تعیین نموده به بانک ها و مؤسسات اعتباری تودیع و نزد آنها نگهداری
    می­نمایند (حسینی، سیده فائزه، 1387).
  3. تسهیلات اعطایی: تسهیلاتی که بانک ها به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا و قوانین مصوب در قالب قراردادها و عقود اسلامی به بخش غیر دولتی اعطا می کنند (حسینی، سیده فائزه، 1387).
  4. مشتری: از دیدگاه سنتی کسی می باشد که فراوردهای شرکت یا سازمان را خریداری می ‌کند.در دنیای کسب و کار امروز این تعریف مورد قبول همگان نیست.امروزه مشتری کسی می باشد که سازمان مایل می باشد با ارزشهای که می آفریند بر رفتار وی تاثیر گذارد و مشتریان را از جنبه های مختلف  مثل اندازه رضایت، نوع رفتار، قدرت، ارتباط و…  تقسیم بندی می نمایند.
  5. درجه بندی شعب: برای درجه بندی شعب بانک ها شاخص هایی در نظر گرفته شده می گردد که تعدادی از این شاخص ها مانند اندازه منابع جذب شده، تعداد مشتریان، رضایت مشتریان و تسهیلات اعطایی شعبه تقریبا بین بانک ها مشترک می باشد. برای شاخصها ضرایبی با نظر کارشناسان تعین میشود و با تغییر کارشناسان ضرایب نیز تغییر می ‌کند مجموع امتیاز ها با در نظر داشتن ضرایب مربوط برای هریک از شعبه ها تعیین میگردد و شعبه ها بر اساس این امتیاز ها در جه بندی میشوند.

1-11 اختصار فصل اول:

در ایران تأثیر بازارهای پولی (بانک ها ) در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی به مراتب قوی تر و پررنگ تر از بازارهای سرمایه (بورس اوراق بهادار ) می باشد پس، با در نظر داشتن تأثیر برجسته بانک ها در اقتصاد کشور، ارزیابی عملکرد آنها می تواند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در قانون عملیات بانکی بدون ربا، تجهیز و تخصیص منابع پولی یک بخش از وظیفه اصلی سامانه بانکی اعلام شده می باشد. بانک ها بایستی پیوسته خدمات جدیدی با در نظر داشتن نیاز متغیر جامعه ارائه دهند زیرا رشد و پیشرفت یک بانک در درجه اول بستگی به افزایش حجم منابع و در مراحل بعدی تخصیص آن منابع دارد. هدف این پژوهش ارزیابی و مطالعه عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بر حسب اهمیت و اولویت در  شعب بانکی (مطالعه موردی بانک پارسیان ) میباشد. عوامل مورد مطالعه در این پژوهش به 2 دسته کمی شامل سپرده های بانکی، تسهیلات اعطایی و مدیریت نقدینگی و عوامل کیفی  شامل تنوع و کیفیت  خدمات بانکی، نیروی انسانی، عوامل و شرایط فیزیکی  و تعداد شعب  میابشد.داده های کمی از از طریق صورتهای مالی بانک و مابقی اطلاعات از طریق مراجعهبه شعب بانک جمع آوری شده می باشد.

این پژوهش درصدد مطالعه و مطالعه عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی می باشد. دراین پژوهش  تعداد 60  شعبه از  164 شعبه بانک پارسیان در استان تهران در قلمرو زمانی سال 1388 لغایت 1392 مورد  تجزیه وتحلیل قرار گرفته می باشد.

در نهایت پژوهش مورد نظر در پایان به سوالات مطرح شده در این فصل مانند: عوامل موثر برتجهیز و تخصیص منابع و راهکارهای مناسب جهت افزایش منابع و تخصیص پاسخ های لازم را می دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1: عوامل موثر برتجهیز و تخصیص منابع کدامند؟

2: راهکارهای مناسب جهت افزایش منابع و تخصیص کدامند.

مطالعه عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان93

پایان نامه - تز - رشته حسابداری