عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه توان­ های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه دوم:

با شناسایی ظرفیت های توریستی استان امکان توسعه پایدار در امر اکوتوریسم در شرق استان فراهم خواهد گردید.

صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا و فراگیر همه ارکان وجودی یک جامعه و سیستمهای جهانی را در بر گرفته می باشد. توسعه صنعت گردشگری به عنوان بخشی از ابعاد توسعه اجتماعی و فرهنگی هر کشور در کنار در نظر داشتن درآمد زایی و اشتغال زایی حایز اهمیت می‌باشد، که نشان دهنده ابعاد توسعه پایدار می‌باشد. بر این اساس جهت شناسایی ظرفیت های توریستی استان جهت توسعه پایدار مولفه های پر شده توسط مردم (جدول 4- 13) مانند افزایش درآمد مردم منطقه با توسعه اکوتوریسم با میانگین 69/3، جذب نیروی مازاد در بخش کشاورزی با شناسایی و توسعه گردشگری با میانگین 42/3، افزایش اشتغال در بخش خدمات با میانگین 57/3 و افزایش فضاهای تفریحی و گردشگری با میانگین 67/3 تا حدودی و به گونه متوسط به گفته پاسخگویان در افزایش طبیعت گردی منطقه و ابعاد توسعه پایدار تأثیر داشته می باشد.

5-1-3- فرضیه سوم:

 می‌توان با توسعه اکوتوریسم درشرق استان هرمزگان به  توسعه پایدار رسید.

امروزه پارادایم پایداری به گونه عام و در صنعت گردشگری به گونه خاص به دغدغه های جهانی تبدیل شده و در نوشتار توسعه گردشگری مفهوم پایداری به کانون اصلی مباحث علمی‌و دانشگاهی جهان تبدیل شده می باشد.توسعه پایدار نوعی از توسعه می باشد که نیازهای نسل امروز را بدون به خطر انداختن فرصتهای آن برای تأمین نیازهای نسل‌های آینده تامین نماید.این توسعه دارای سه مقوله اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می‌باشد و این پژوهش با در نظر داشتن اینکه به مباحث اکوتوریسم می‌پردازد جزء مقوله زیست محیطی توسعه پایدار قلمداد می گردد و می‌توان با پایداری در مباحث زیست محیطی به پایداری در زمینه های اقتصادی و اجتماعی نیز دست پیدا نمود.همچنین وجود مولفه هایی از قبیل وجود انواع جاذبه ها و چشم اندازهای طبیعی، برخورداری از سازندهای متنوع زمین شناسی، وجود جاذبه های وزشی تفریحی، وجود ارتفاعات و زیرساختهای مناسب، داشتن محیطی آرام و بودن سرو صدا، تنوع گونه های گیاهی و جانوری، وجود سواحل زیبا و جنگلهای حرا در این محدوده که در جدول 4-14 نیز به مطالعه آنها پرداخته ایم از مولفه های توسعه پایدار در محدوده شرق استان هرمزگان می‌باشند که می‌توان با مدیریت صحیح و بهره گیری منطقی از این منابع که پتانسیل بالقوه اکوتوریسم استان هرمزگان می‌باشند به توسعه پایدار در این زمینه دست پیدا نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اصولی که سیاست های توسعه پایدار بر مبنای آن قرار داده می شوند.
  • زمینه های مهم توسعه پایدار که در مورد صنعت گردشگری کاربرد دارد.
  • چگونگی تقسیم مسئولیت های توسعه پایدار
  • تدوین دستور کاری برای اقدامات توسعه پایدار در بخش گردشگری (رنجبریان و همکاران،1384)

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه