عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

طبق تحقیقات انجام شده توسط محققین Weng  در پایان نامه خود در سال 2008، به سطح سواد در ایجاد و موفقیت شغل تصریح کرده می باشد. طبق مطالعه های ایشان سطح سواد شخص وام گیرنده بسیار مهم می باشد، اینکه سطح سواد فرد در سطح ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان یا دانشگاه باشد اثرات آن بر روی تقاضای وام و سطح درآمد، ارتباط مثبت و معنی داری دارد، زیرا سواد مهارت افراد را افزایش می دهد و بهره گیری بهتر از سرمایه و افزایش تولیدات کشاورزی را پی دارد. افراد با سواد موفقیت بیشتری در ایجاد شغل می توانند داشته باشند. شاه آبادی و خاتمی در سال 1392 نیز در مقاله خود به عنوان مطالعه عوامل مؤثر بر خود اشتغالی در اقتصاد ایران به این نتیجه رسیده اند که نرخ با سوادی مانند متغیرهای معنادار و علامت آن مثبت می باشد، مثبت بودن ضریب این متغیر به آن معناست که هر چه سطح تحصیلات و سواد افراد افزایش یابد گرایش افراد به خود اشتغالی بیشتر می گردد، و نیز پلانچ فلاور طی پژوهش خود در کشورهای OECD  طی سالهای 1995 ـ 1955 به سواد بالای افراد و خود اشتغالی تصریح می کند. ما نیز در این پژوهش بر اساس آزمون کای اسکوار به این نتیجه رسیدیم که بین اندازه تحصیلات و موفقیت در ایجاد شغل ارتباط معنادار و مثبتی وجود رارد و هر چه افراد کم سواد یا بیسواد باشند احتمال بروز انحرافات و ناتوانی در ایجاد شغل در بین این افراد بیشتر خواهد بود.

طبق مطالعه های سعدی و عرب مازار در مقاله تأثیر اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی تجربه بانک کشاورزی که بین سال 1377 و 1381 انجام شده می باشد نتایج پژوهش نشان می دهد که بین مبلغ وام های پرداخت شده و ایجاد اشتغال ارتباط هست و اظهار کرده اند که مبلغ تسهیلات اعطایی بایستی افزایش یابد و هرچه مبلغ بیشتر باشد اندازه موفقیت در شغل نیز بیشتر خواهد بود.

ما نیز در این پژوهش بر اساس آزمون تاگودمن کروسکال به این نتیجه رسیده ایم که بین اندازه مبلغ وام خود اشتغالی و ایجاد مشاغل در مناطق روستایی ارتباط مثبت و معنی دار هست، هر چقدر مبلغ وام ها به ده میلیون تومان نزدیکتر بوده می باشد، افراد توانسته اند شغال ایجاد نمایند و هر چقدر این مبلغ کمتر و به یک میلیون تومان نزدیکتر بوده می باشد افراد در ایجاد شغل با مشکل مواجه شده اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه های انجام شده توسط چراغی در سال 1390 در پایان نامه خود به عنوان تبیین اثرات پرداخت اعتبارات خرد بانکی جهت دستیابی به توسعه روستایی، به این نتیجه رسیده می باشد که اعتبارات بر توانمندسازی اقتصادی گروه های هدف مؤثر نبوده می باشد. اما طبق مطالعه های ما بر اساس آزمون فریدمن از نظرات دریافت کنندگان وام تفاوت معناداری بین اثرات وام هست که هر کدام از شاخص های مورد مطالعه مقادیر مختلفی از اثر گذاری و ارتباط معنادار و مثبت را نشان می دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه

شناسایی و مطالعه شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام

مطالعه تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل همیشگی در مناطق روستایی

تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه