شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشنهادات

با در نظر داشتن نتایج بدست آمده در ارتباط با مطالعه وام های خود اشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی، پیشنهادات زیر ارائه می گردد:

ـ توسعه و گسترش نظام ترویج در راستای توسعه فرهنگ کارآفرینی.

ـ افزایش اندازه وام های خود اشتغالی و دسترسی آسان تر افراد روستایی به اعتبارات.

ـ جهت گیری اعتبارات به طرف زنان و جوانان بد سرپرست و بی سرپرست.

ـ افزایش نظارت درمورد چگونگی مصرف اعتبارات.

ـ پرداخت اندازه وام پرداختی بر اساس کار کارشناسی شده و طرح و ایده کار آفرینی متقاضی.

ـ بالا رفتن مدت باز پرداخت اعتبارات.

ـ تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری مناسب از سوی دولت و سازو کارهای اجرایی، مدیریتی و نظارتی دقیق و بهینه می تواند حداقل در کوتاه مدت باعث توسعه فرصتهای شغلی گردد.

ـ مطالعه و مطالعه مداوم در زمینه فرصتهای شغلی مناسب در روستا و اعطای اعتبارات مورد نیاز به این فعالیتها.

ـ دولت بایستی در نظر داشتن مباحث تولید مانند بازار و بازاریابی، ثبات قیمتها و .  . . و نیز مباحث توزیع و مصرف ( کاهش دلالها و واسطه ها) داشته باشد، به مقصود پایدار شدن اشتغال ایجاد شده توسط وام گیرندگان در مناطق روستایی.

ـ شناخت و مطالعه پیرامون نحوه ارتقای مدیریت و سازماندهی بین عناصر ترکیبی توسعه به نحوی که کلیه ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی با استراتژی توسعه یکپارچه روستایی در رفع معضلات اشتغال بکوشند و این گونه نباشد که هر سازمانی استراتژی جداگانه ای در پیش بگیرد. احتمالاً یکی از ضروری ترین گام ها در راستای دستیابی به توسعه یکپارچه روستایی، اصلاح نظام برنامه ریزی کشور می باشد. زیرا در حاکمیت برنامه ریزی بخشی در ساختار برنامه ریزی کشور باعث شده تا محتوای برنامه های فصل عمران روستایی جامع نباشد و همه امور روستاها را پوشش ندهد. لذا به نظر می رسد ایجاد تکوین سازمانهای متولی توسعه روستایی جهت ایجاد هماهنگی میان سازمانهای دخیل در روستاها جهت حل بحران اشتغال، ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد تا در این صورت از منابع محلی ـ جهانی جهت رفع بحران کار بهره گیری بعمل آید.

ـ انجام تحقیقات به منطور شناسایی راه های توانمندسازی جمعیت انسانی در ایفای فعالیتهای شغلی ازجمله بهبود الگوی سواد و اصلاح نظام آموزشی، بهداشتی، درآمد و پاسخگویی به سایر نیازهای جمعیتی.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه

شناسایی و مطالعه شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام

مطالعه تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل همیشگی در مناطق روستایی

تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه