عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن طرح پژوهش انجام شده در فصل اول، جمع آوری مبانی نظری که طرح مسئله، سوالات و فرضیات فصل اول را پوشش می داد در فصل دوم، مطالعه ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در فصل سوم و در نهایت گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه و تجزیه و تحلیل این اطلاعات و انجام مقابله بین اندیشه اولیه با واقعیت ها و حقایق موجود در فصل چهارم، در فصل حاضر به آزمون فرضیات، نتیجه گیری نهایی و ارائه پیشنهادات پرداخته خواهد گردید.

5 ـ 1 ـ آزمون فرضیات

5 ـ 1 ـ 1 ـ فرضیه اول

“بین اندازه تحصیلات و موفقیت در ایجاد شغل ارتباط هست.”

جهت آزمون فرضیه اول از خی دو ( chi- square)  که یک آزمون ناپارامتریک می باشد بهره گیری شده می باشد. که در آن بر مبنای فراوانی ( تعداد ) نظاره شده و فراوانی مورد انتظار به مطالعه یک متغیر در جامعه پرداخته می گردد. اگر سطح سنجش متغیر وابسته، اسمی و متغیر های مستقل نیز اسمی یا ترتیبی باشد، از این آزمون بهره گیری می گردد. برای آزمون وجود ارتباط معنادار بین اندازه تحصیلات و موفقیت در ایجاد شغل، با در نظر داشتن متغیر های فرضیه ( تحصیلات و ایجاد شغل ) که هر دو متغیر اسمی می باشند بر این اساس آزمون مناسب برای این فرضیه خی دو می باشد و بر اساس خروجی این آزمون  value یا همان مقدار برابر با 115,450 می باشد و با در نظر داشتن sig  یا سطح معناداری 000/0 وجود ارتباط که کمتر از 05/0 می باشد وجود ارتباط بین دو متغیر تأیید می گردد، با در نظر داشتن همان sig یا سطح معناداری بدست آمده می توان گفت با سطح اطمینان 95 درصد ارتباط بین این دو تأیید می گردد.

مطالعه ها نشان می دهد، تحصیلات و سواد، می تواند تأثیر بسزایی در موفقیت برنامه های خود اشتغالی به همراه داشته باشد. زیرا افراد تحصیلکرده می توانند با امکانات موجود و سرمایه کافی به کار آفرینی بپردازند و با کسب اطلاعات و شرکت در کلاس های آموزشی که از طریق نهاد های مربوطه برای روستاییان بر گذار می گردد در شغل خود چه در بخش کشاورزی، خدمات ، صنعت موفق تر باشند. به طوری که در بعضی از مدارس در کشورهای مختلف موضوع کارآفرینی و کار را به عنوان یک واحد درسی مد نظر قرار می دهند و حتی در بعضی از موارد، مؤسسه هایی هستند که مبادرت به آموزش کارآفرینی می کنند و عمده اهداف آنها تشویق و آموزش خود اشتغالی می باشد. آموزش چگونگی کسب مهارت، مدیریت شخصی، برنامه ریزی شخصی مانند اهداف مدارس و دانشگاه ها می باشد و محیطی را برای جوانان محیا می سازند که بتوانند برای آینده خود برنامه ریزی نمایند و در مورد شغل خود اطلاعات و آموزش های لازم را کسب نمایند. سواد مهارت افراد را افزایش می دهد و بهره گیری بهتر از سرمایه و افزایش تولیدات را در پی دارد و افراد با سواد بهتر می توانند برای تولیدات خود بازارهای مناسب پیدا کنند و در تجارت موفق تر می باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه

شناسایی و مطالعه شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام

مطالعه تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل همیشگی در مناطق روستایی

تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه