عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

وضعیت تأهل

از نظر وضعیت تأهل 254 ( 79,4درصد ) از دریافت کنندگان وام متأهل، و 66 ( 20,6درصد ) از دریافت کنندگان وام مجرد می باشند. ( جدول شماره 4ـ2)

ـ  سواد

از نظر وضعیت سواد، 12,19 درصد افراد دریافت کننده وام بی سواد،2,19  درصد افراد دارای سواد نهضت، 5,61 درصد افراد دارای سواد ابتدایی، 10 درصد از افراد دارای سواد راهنمایی، 25,63 درصد افراد دارای سواد دبیرستان، 32,19 درصد افراد دارای سواد دیپلم، 17,50 درصد افراد فوق دیپلم، 7,5 درصد افراد دارای مدرک لیسانس می باشند.(

ـ  وضعیت برخورداری از امکانات افراد وام گیرنده

مطالعه  وضعیت برخورداری از مسکن افراد وام گیرنده نشان می دهد که از 320 نفر وام گیرنده، 204 نفر(63,8 درصد) از افراد دارای مسکن می باشند و 116نفر( 36,3 درصد ) از افراد فاقد مسکن می باشند.

مطالعه  وضعیت برخورداری از ماشین افراد وام گیرنده نشان می دهد که از 320 نفر وام گیرنده، 71نفر(22,2درصد) از افراد دارای ماشین می باشند و 249نفر( 77,8 درصد ) از افراد فاقد ماشین می باشند، از 320 نفر وام گیرنده، 70نفر(21,9درصد) از افراد دارای رایانه می باشند و 250نفر( 78,1درصد ) از افراد فاقد رایانه می باشند، از 320 نفر وام گیرنده، 60نفر(18,8درصد) از افراد دارای اینترنت می باشند و 260نفر( 81,3درصد ) از افراد فاقد اینترنت می باشند، از 320 نفر وام گیرنده، 155 نفر(48,4درصد) از افراد دارای زمین زراعی می باشند.

وضعیت نوع سند زمین زراعی دریافت کنندگان وام

مطالعه ها نشان می دهد که از 157 نفر از افراد وام گیرنده که صاحب زمین زراعی هستند، 82 نفر( 52,6 درصد ) نوع سند زمین زراعی آن ها ثبتی، 37نفر (  23,20 درصد)  زمین هایشان نسقی ، 38 نفر ( 24,20 درصد ) زمین های زراعی آنها بدون سند می باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه

شناسایی و مطالعه شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام

مطالعه تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل همیشگی در مناطق روستایی

تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه