عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه توان­ های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار

قسمتی از متن پایان نامه :

اثرات گردشگری :

وظیفه اصلی جلب گردشگر حفاظت از منابع توریستی به شمار می رود و بایستی کوشش کافی به اقدام آید تا با تعیین مقررات و قوانین لازم جهت حفظ حریم راه ها و گذرگاه ها و مسیر رودها و همچنین تعیین نوع بهره گیری از اراضی و نیز مقررات ساختمانی ویژگی های طبیعی منطقه حفظ گشته و حتی المقدور از هر نوع اقدامی‌که صدمه ای به آن وارد آورد، با دوراندیشی کافی جلوگیری به اقدام آید. به هر صورت در نظر داشتن فواید گردشگری نباید موجب فراموش کردن جنبه های نامطلوب این پدیده گردد. مطالعه ای که توسط سازمان ملل متحد در مورد تاثیر گردشگری بر کشورهای در حال توسعه انجام گرفته، نشان داده می باشد که با وجود اینکه صنعت گردشگری موجب شکوفایی اقتصادی کشورها و میزبان می گردد و مبادلات فرهنگی را قوت می‌بخشد، متاسفانه از طرف دیگر موجب خلل های اجتماعی و زیست محیطی نیز می گردد.(سازمان میراث فرهنگی، 1386)

1-2-11 اثرات فرهنگی – اجتماعی گردشگری :

وقت انبوه گردشگران به منطقه ای دیگر می‌طریقه، شیوه های رفتاری، لباس پوشیدن، غذا خوردن و فرهنگ خاص خود را به آن جامعه وارد می‌کنند که ممکن می باشد با معیارهای فرهنگی آن جامعه فرق داشته باشد و موجب به خطر افتادن اساس نظم اخلاقی جامعه میزبان، عدم در نظر داشتن رسوم و عادات محلی و در نتیجه سست کردن بنیادی روش زندگی محلی گردد. از طرفی جنبه های مثبت فرهنگی – اجتماعی گردشگری نیز شامل تبادل فرهنگی میان کشورها و نواحی گوناگون و افزایش بینش اجتماعی و تفاهم بین المللی می گردد. (سازمان میراث فرهنگی، 1386 )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اصولی که سیاست های توسعه پایدار بر مبنای آن قرار داده می شوند.
  • زمینه های مهم توسعه پایدار که در مورد صنعت گردشگری کاربرد دارد.
  • چگونگی تقسیم مسئولیت های توسعه پایدار
  • تدوین دستور کاری برای اقدامات توسعه پایدار در بخش گردشگری (رنجبریان و همکاران،1384)
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه