مطالعه توان­ های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار

قسمتی از متن پایان نامه :

طبیعت گردی امروزه به عنوان یکی از اشکال گردشگری پایدار و حافظ محیط زیست جایگاه ویژه ای در بین انواع اشکال گردشگری دارد و روز به روز به خیل دوست داران این دسته از گردشگران در جهان و ایران اضافه می گردد. توسعه صنعت گردشگری به عنوان بخشی از ابعاد توسعه اجتماعی و فرهنگی هر کشور در کنار در نظر داشتن درآمد زایی و اشتغال زایی حایز اهمیت می‌باشد. امروزه گردشگری فرآیند مهمی‌تعبیر می گردد که در موضوع رقابت در مواردی مانند چهره سازی، ارتقاء کیفیت و مسابقه در قیمت ها، ارائه فرآورده ها و بازرگانی کردن آنها و…  قرار می‌گیرد. موضوع های مورد تحلیل در گردشگری فقط جنبه فرهنگی ندارند بلکه اقتصادی و مالی نیز می‌باشند و در طریقه ان از چگونگی قیمت ها و نرخ های ارزان، خدمات و… سخن به میان می‌آید. طرح این مسایل تازه نیز به نوبه خود در راهنمایی سیاست های آماده سازی و آمایش فضایی موثر می باشد.

باتوجه به اینکه طی پنج ماه از سال، هنگامی‌که قسمتی اعظم کشور در سرما و یخبندان به سرمی‌برد، هوای معتدل اواخر پاییز، زمستان و اوایل بهار، امواج ملایم دریا و اطراف ساحل و گروه های پرندگان مهاجر و زیبا، مناظر بدیع و بی مانندی را فراهم مکنند. با در نظر داشتن اهمیت یافتن روز افزون طبیعت گردی و اکوتوریسم در سراسر جهان و مانند ایران، در این پژوهش به شناسایی ظرفیت های محیطی شرق استان هرمزگان به مقصود توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدارپرداخته شده می باشد. برای انجام این کار دو پرسشنامه یکی توسط گردشگران و مردم عادی و دیگری توسط متخصصان حوزه گردشگری طراحی و تکمیل گردید. در این پژوهش برای ارزیابی و توان سنجی پتانسیل های اکوتوریسمی‌شرق استان هرمزگان از مدل ای اچ پی بهره گیری گردید؛ به این شکل که فاکتور به مقصود تحلیل نهایی در مدل تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در پهنه بندی اکوتوریسم مورد بهره گیری قرار می‌گیرند سپس هفت منطقه، خور آذینی، پارک ساحلی، چشمه اشک، آبشار پشتگر، صخره های مرجانی، ساحل دریا و گل فشانها را مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. و در نهایت نمودار مکان های مناسب برای اکوتوریسم در شرق استان هرمزگان ارائه گردید. جدول 4-24، امتیازهای نهایی هر کدام از مناطق را با احتساب ضریب اهمیت در هر کدام از معیارها نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات مندرج در این جدول، ساحل دریا با 212/19 امتیاز با اهمیت ترین منطقه از لحاظ اکوتوریسم در منطقه مورد مطالعه می‌باشد و گزینه هایی بعدی آبشگار پشتگر با 356/13 و پارک ساحلی با امتیاز 356/13 در رده هایی بعدی قرار گرفته اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اصولی که سیاست های توسعه پایدار بر مبنای آن قرار داده می شوند.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • زمینه های مهم توسعه پایدار که در مورد صنعت گردشگری کاربرد دارد.
  • چگونگی تقسیم مسئولیت های توسعه پایدار
  • تدوین دستور کاری برای اقدامات توسعه پایدار در بخش گردشگری (رنجبریان و همکاران،1384)

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه