مطالعه تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه شاخص ها در مورد اثرات وام های خود اشتغالی بر افراد روستایی نشان می دهد که شاخص ایجاد فرصت های شغلی در میان افراد دریافت کننده وام با انحراف معیار 36/1 بالاترین اثر را داشته و بعد از آن افزایش توان تولیدی با انحراف معیار 33/1، ارتقاء مهارت افراد با انحراف معیار 20/1 به ترتیب بالاترین اثرات را به خود اختصاص داده اند.

مطالعه تأثیر وام های خود اشتغالی بر توانمندسازی اقتصادی وام گیرندگان بر اساس آزمون t تک نمونه ای، تأثیر گذاری وام های دریافتی بر توانمند سازی اقتصادی را  نشان می دهد که تأثیر مثبت و معناداری داشته می باشد. زیق آزمون اسپرمن، ارتباط بین اندازه وام های خوداشتغالی و افزایش توان تولیدی و سرمایه گذاری، ارتقای مهارت، افزایش درآمد، نثبیت شغل، کسب درآمد، کاهش بیکاری، ثبات درآمد و تنوع شغل معنادار و مثبت می باشد.

طبق این آزمون و هدف پژوهش که مطالعه تأثیر وام های خود اشتغالی در تثبیت مشاغل در مناطق روستایی بوده می باشد، نشان می دهد که وام های خود اشتغالی بر تثبیت مشاغل افراد در مناطق روستایی با سطح معناداری 000/0 نشان دهنده ارتباط مثبت این دو مؤلفه می باشد.

یکی از راههای موفقیت وام های خود اشتغالی نظارت مسؤلین بعد از پرداخت اعتبارات به متقاضیان می باشد، که طبق نتایج بدست آمده 31/50 درصد مسؤلین در طی دو مرحله بر طریقه ایجاد شغل توسط وام گیرندگان نظارت داشته اند. یکی از راه حل های پیشنهاد شده توسط نظرات وام گیرندگان در مورد افزایش کارایی بهتر وام ها، نظارت بیشتر مسؤلین بر طی مصرف وام می باشد که بیش از 1/24 درصد افراد این پیشنهاد را ارائه داده اند، 1/58 درصد از افراد وام گیرنده افزایش سطح تسهیلات برای هر متقاضی را یکی از راه حل های افزایش کارایی وام ها اظهار کرده اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه

شناسایی و مطالعه شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام

مطالعه تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل همیشگی در مناطق روستایی

تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه