عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

افراد وام گیرنده ای  که با دریافت وام شغل گذشته خود را توسعه داده اند

نتایج پژوهش نشان می دهد که از میان 320 نفر دریافت کننده وام 271 نفر شغل ایجاد نموده اند که از این تعداد 126 نفر( 46,4 درصد ) از قبل شغلی داشته اند و توانسته اند با دریافت وام شغل خود را توسعه و گسترش دهند و 145 نفر( 53,6 درصد ) از قبل شغلی نداشته و شغل جدید ایجاد نموده اند.

اندازه توسعه شغل افراد دریافت کننده وام

نتایج مطالعه ها در مورد اندازه توسعه شغل توسط طیف لیکرت نشان  می دهد که از 126 نفر از کسانی که توانسته بودند شغل خود را توسعه بدهند، 72 نفر ( 57,15 درصد )، زیاد و40 نفر( 31,74 درصد ) توانسته اند خیلی زیاد شغل خود را توسعه دهند و 3 نفر ( 2,38 درصد ) خیلی کم شغل خود را توسعه داده اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

مراکز پرداخت تسهیلات به وام گیرندگان

نتایج مطالعه نشان می دهد که در طی سال های 85 تا 91 بیشترین وام های خود اشتغالی توسط کمیته امداد با 42,2 درصد و بعد از آن توسط صندوق مهر امام رضا با 35,3 درصد پرداخت شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه

شناسایی و مطالعه شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام

مطالعه تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل همیشگی در مناطق روستایی

تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه