عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

پژوهش مقابله ای می باشد میان فکر و اندیشه اولیه با واقعیت ها و حقایق موجود و اندیشه اولیه پژوهش حاضر در فصل اول شکل گرفت. در فصل دوم جهت ایجاد پایگاه نظری پژوهش، به تحلیل و مطالعه مکاتب علمی و توجه ها پرداخته، در نتیجه دیدگاه منطقی پژوهش شکل گرفت. در فصل سوم، به مطالعه واقعیت ها و حقایق گردآوری شده از طریق مطالعه ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه پرداخته گردید.

در فصل حاضر با هدف مقابله بین فکر و اندیشه اولیه با واقعیت ها و حقایق موجود، آغاز به مطالعه یافته های توصیفی پژوهش در ارتباط با اثرات وام های خود اشتغالی پرداخت شده بر خانوارهای روستایی مورد مطالعه و سپس به تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از مطالعات میدانی پرداخته می گردد.

4 ـ 1 ـ   وام های خود اشتغالی

پرداخت وام های خود اشتغالی در شهرستان لنگرود در طی سال های 91 ـ 85 به مناطق روستایی طبق جدول شماره() می باشد. در طی این سال ها به 1450 نفر به افراد روستایی وام خود اشتغالی پرداخت شده که از میان مراکز پرداخت کننده وام خود اشتغالی کمیته امداد با پرداخت وام به 529 نفر بیشترین وام را به افراد متقاضی پرداخت کرده و بعد آن صندوق مهر امام رضا (ع) با پرداخت وام به 456 نفر در مقام دوم قرار دارد.

یافته های مورد مطالعه در ارتباط با وام های پرداخت شده، شامل ویژگی های فردی (سن، جنس، سطح سواد، وضعیت برخورداری، وضعیت اشتغال) و اندازه اعتبارات دریافتی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4 ـ 1 ـ 2 ـ   ویژگی های فردی

نتایج حاصل از توصیف ویژگی های افراد دریافت کننده وام [1] نشان می دهد، میانگین سنی این افراد 35,36 سال، که بالاترین سن 65 سال، و پایین ترین سن 24 سال بوده می باشد. از 320 نفر دریافت کننده وام 179 نفر ( 55,9 درصد ) مرد و 141 نفر ( 44,1 درصد ) هم زن بوده اند. متوسط بعد خانوار این افراد برابر 4,1 نفر بوده می باشد. بیشترین افراد دریافت کننده وام در گروه سنی40 ـ 30 سال( 44,1 درصد ) بوده اند و بعد از این گروه سنی، بیشترین افراد در گروه سنی 30 ـ 20 ( 25,9 درصد ) قرار دارند. کمترین گروه سنی دریافت کننده وام در رده سنی 60 به بالا ( 9/ . درصد ) می باشند.( جدول شماره3ـ4 )

[1] . جامعه آماری پژوهش کلیه افرادی که وام دریافت کرده اند می باشند. نمونه گیری حدود 320 نفر انجام شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه

شناسایی و مطالعه شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام

مطالعه تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل همیشگی در مناطق روستایی

تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه