عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه توان­ های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار

قسمتی از متن پایان نامه :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

از این رو اکوتوریسم واجد چهار ویژگی مشخص و بارز می‌باشد که عبارتند از :

 

  • سفر به یک منطقه طبیعی
  • سفری که حامی‌حفاظت از تنوع زیستی باشد.
  • سفری که برای جوامع میزبان محلی سودمند باشد.
  • سفری که به درک و فهم عمیق از طبیعت و محیط زیست رهنمون باشد.

(شاهنده، 1380، 49).

این خود نشان از گرایش اکوتوریسم  به سمت حفاظت از طبیعت دارد به تعبیری دیگر گونه ای از گردشگری طبیعت گرا را به ذهن متبادر می‌سازد. از این رو تعداد سفرهایی که بتوان به آنها برچسب اکوتوریستی زد بسیار محدود می‌باشد و این با گردشگری در طبیعت که به عنوان یک الگوی فضایی گردشگری شکل می‌گیرد و واجد تنها یک ویژگی از ویژگی های اکوتوریسم که همان سفر به مناطق طبیعی می باشد، بسیار متفاوت می‌باشد.

در این بین می‌توان تفاوت بین گردشگری در طبیعت و اکوتوریسم را تفاوت بین شهرنشینی و شهرگرایی مقایسه نمود که اولی نشان از جمعیت شهری دارد و ساکنان شهر را مدنظر قرار می‌دهد و شهرگرایی، در برگیرنده مفهوم فرهنگ شهری و برخاسته از مدنیت در فضای شهری می‌باشد.

با در نظر داشتن مشخص شدن فرق مابین گردشگری در طبیعت و اکوتوریسم، می‌توان گردشگری در طبیعت را اینگونه تعریف نمود :

((گردشگری در طبیعت یا طبیعت گردی، سفر به مناطق طبیعی در ارتباط با بهره بری گردشگری با انگیزه های متفاوت از مناطق طبیعی بوده که آثار مثبت و منفی را برای آن مناطق در بردارد)).

  • اصولی که سیاست های توسعه پایدار بر مبنای آن قرار داده می شوند.
  • زمینه های مهم توسعه پایدار که در مورد صنعت گردشگری کاربرد دارد.
  • چگونگی تقسیم مسئولیت های توسعه پایدار
  • تدوین دستور کاری برای اقدامات توسعه پایدار در بخش گردشگری (رنجبریان و همکاران،1384)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه