مطالعه تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه دوم

“بین اندازه مبلغ وام خود اشتغالی و ایجاد مشاغل در مناطق روستایی ارتباط هست.”

جهت آزمون فرضیه دوم، از آزمون ناپارامتریک وی کرامر بهره گیری شده می باشد، این ضریب همبستگی نیز برای ارزیابی شدت ارتباط بین متغیرهایی که هردو اسمی یا یکی اسمی و دیگری ترتیبی باشد بهره گیری می گردد. او شدت ارتباط را نشان می دهد.

برای آزمون وجود ارتباط بین مبلغ وام با ایجاد شغل با در نظر داشتن متغیر های فرضیه( مبلغ وام و ایجاد شغل ) که مقیاس سنجش مبلغ وام ترتیبی بوده و مقیاس متغیر ایجاد شغل هم اسمی بوده می باشد، بر این اساس آزمون مناسب برای این فرضیه آزمون تاو وی کرامر می باشد. بر اساس خروجی آزمون مقدار مبلغ وام برابر با 705/0 با سطح معناداری 000/0 و مقدار افرادی که با وام پرداخت شده شغل ایجاد کرده اند 705/0 با سطح معناداری 000/0 که نشان دهنده ارتباط معنادار بین دو متغیر مبلغ وام و ایجاد شغل می باشد.

مطالعه ها نشان می دهد، سرمایه و سرمایه گذاری در عصر حاضر از مهمترین عوامل موثر در توسعه ملت ها و سرمنشأ تحولات اقتصادی جهان می باشد. وجود سرمایه امکان بهره برداری از محیط پیرامون را فراهم می سازد. و پرداخت اعتبارات به روستاییان یکی از راه هایی می باشد که افراد می توانند به راه اندازی کسب و کار کوچک و خود اشتغالی بپردازند، و ایجاد شغل توسط روستاییان باعث افزایش درآمد، پایداری زیست محیطی و فراهم کردن زمینه رفاه و بهزیستی روستاییان می گردد. از آنجایی که شغل هایی که روستاییان منطقه مورد مطالعه با وام های دریافتی ایجاد نموده اند بیشتر در بخش خدمات 52,40 درصد و بعد آن در بخش کشاورزی با 33,58 درصد و در بخش صنعت 14,02 درصد بوده می باشد. و طبق نظرات وام گیرندگان  در مورد سرمایه لازم برای ایجاد شغل در بخش های مختلف اقتصادی در نواحی روستایی که در فصل چهارم نشان داده شده  از 320 نفر مصاحبه شونده 41,25 در صد سرمایه لازم برای ایجاد شغل در بخش کشاورزی را 20 میلیون  تومان دانسته اند .

طبق مطالعه های انجام شده اگر اندازه وام های پرداخت شده از 10 میلیون تومان بیشتر باشد افراد بهتر می توانند در بخش های مختلف به ایجاد شغل بپردازند و موفقیت افراد در تثبیت شغل آنها بیشتر خواهد بود و هرچقدر اندازه وام ها کمتر باشد وجود انحرافات در ایجاد شغل بیشتر خواهد بود و اندازه موفقیت در شغل در بین افراد کاهش می یابد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه

شناسایی و مطالعه شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام

مطالعه تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل همیشگی در مناطق روستایی

تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه