عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

نوع محصولات دریافت کنندگان وام

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از 320 نفر افراد وام گیرنده 155 نفردارای زمین زراعی می باشند که از این تعداد 74 نفر( 47,74 درصد ) مساحت زمین آنهابین 5000 ـ 1000 متر می باشد، و 71 نفر ( 45,81 درصد ) مساحت زمینشان بین 10000 ـ 5000 متر می باشد و تنها 6,45 درصد از آنان زمین زراعی 15000ـ 10000 متر دارند. بیشترین مساحت زمین زراعی دریافت کنندگان وام 15000 متر بوده و کمترین مساحت زمین زراعی دریافت کنندگان وام 1000 متر بوده می باشد.

ـ مساحت باغات متعلق به دریافت کنندگان وام

از 320 نفر وام گیرنده 105 نفر دارای باغ می باشند که از این تعداد 52 نفر( 49,53 درصد) مساحت باغات آنها 1000متر مربع به بالا می باشد و 9,52 درصد آنها مساحت باغاتشان 800 ـ 500 متر می باشد. در بین دریافت کنندگان وام کمترین مساحت باغ 200 متر و بیشترین مساحت 5000 متر می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه

شناسایی و مطالعه شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام

مطالعه تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل همیشگی در مناطق روستایی

تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه