عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه سوم

” از نظر دریافت کنندگان وام تفاوت معناداری بین اثرات وام هست”

جهت آزمون فرضیه سوم از آزمون ناپارامتریک فریدمن بهره گیری شده می باشد، که این آزمون وضعیت یک متغیر را در چندین حالت وابسته به هم ارزیابی می کند

آزمون فرضیه به صورت زیر تعریف می گردد:

( از نظر دریافت کنندگان وام تفاوت معناداری بین اثرات وام وجود ندارد ): H0

( از نظر دریافت کنندگان وام تفاوت معناداری بین اثرات وام هست ) : H1

از میان نظرات وام گیرندگان در مورد مؤلفه وام خود اشتغالی موجب افزایش تقویت توان تولیدی وام گیرندگان شده می باشد با میانگین 4,05 و انحراف معیار 1,33 و مؤلفه وام خود اشتغالی موجب ایجاد فرصت های شغلی بین افراد وام گیرنده شده می باشد با میانگین 4,19 و انحراف معیار 1,33 و مؤلفه وام باعث گرایش افراد وام گیرنده به فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری اقتصادی گردیده می باشد با میانگین 3,89 و انحراف معیار 1,19 و  مؤلفه وام اعطایی موجب ارتقاء مهارت افراد وام گیرنده شده می باشد با میانگین 3,87 و انحراف معیار 1,20 ، که بیشترین میانگین متعلق به مؤلفه وام خود اشتغالی موجب ایجاد فرصت های شغلی شده می باشد می باشد.

در جدول دوم میانگین رتبه ها در مورد نظر وام گیرندگان آورده شده که مؤلفه وام موجب ایجاد فرصت های شغلی بین افراد وام گیرنده شده با میانگین رتبه ای 2,83 بیشترین میانگین و مؤلفه وام موجب ارتقاء مهارت افراد وام گیرنده شده می باشد با میانگین رتبه ای 2,28 کمترین مقدار میانگین را به خود اختصاص داده می باشد.

در جدول سوم سطح پوشش درجه آزادی 3 و خی دو برابر 79,04  می باشد ، و حجم نمونه آماری برابر 320 نفر می باشد که سطح معناداری برابر با 000/0 شده می باشد زیرا سطح پوشش آماره آزمون سطح معناداری از 5% کمتر می باشد وجود تفاوت بین آزمون ها را نتیجه گیری می نماید و فرضیه H0 رد شده و فرضیه H1  یعنی از نظر دریافت کنندگان وام تفاوت معناداری بین اثرات وام هست اثبات می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه

شناسایی و مطالعه شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل همیشگی در مناطق روستایی

تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه