عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

اندازه وام دریافتی

اطلاعات مربوط به اندازه وام خوداشتغالی دریافتی نشان می دهد، هر یک از افراد به گونه متوسط، 3,3 میلیون تومان وام دریافت کرده اند در این بین، بیشترین مبلغ بالغ بر 10 میلیون تومان و کمترین مبلغ هم 1 میلیون تومان بوده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

همچنین بیشترین فراوانی اعتبارات با 29,4 درصد مربوط به اعتبارات 10ـ8 میلیون و کمترین با 8,8 درصد مربوط به 2ـ1 میلیون بوده می باشد.

تعداد افرادی که با وام های پرداخت شده شغل ایجاد کردند

یافته های مورد مطالعه در ارتباط با افراد دریافت کننده وام نشان می دهد که از 320 نفر مصاحبه شونده 271نفر( 84,7 درصد ) با اعتبارات دریافتی شغل ایجاد نمودند و 49 نفر( 15,3 درصد ) نتوانستند شغل ایجاد نمایند.

وضعیت اشتغال وام گیرندگان بعد از دریافت وام

مطالعه توزیع اشتغال افراد دریافت کننده وام نشان می دهد که، 91 نفر( 33,58درصد ) در بخش کشاورزی، 38نفر(14,2 درصد )در بخش صنعت، 142 نفر( 52,40 درصد ) در بخش خدمات شغل ایجاد نموده اند. مطالعه ها نشان می دهد که دریافت کنندگان وام خود اشتغالی بیشتر در بخش خدمات توانسته اند شغل ایجاد کنند و کمترین اندازه ایجاد شغل در بخش صنعت بوده می باشد.

مجموع وام های اعطا شده به افراد دریافت کننده وام

نتایج مطالعه نشان می دهد، که مبلغ وام های اعطایی به کل این 320 نفر دو میلیاردو سی و چهار میلیون تومان بوده می باشد، از این اندازه شصدو نودو چهار میلیون تومان در بخش کشاورزی و سیصدو هفتادو دومیلیون تومان به بخش صنعت و نهصدو شصت و هشت میلیون تومان به بخش خدمات، برای ایجاد شغل به افراد داده شده می باشد. متوسط مبلغ دریافت وام در بخش کشاورزی 3,3 میلیون تومان، در بخش صنعت 9 میلیون تومان، در بخش خدمات 3/7 میلیون تومان بوده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه

شناسایی و مطالعه شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام

مطالعه تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل همیشگی در مناطق روستایی

تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه