عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نتیجه گیری نهایی

برنامه های اعتبارات خرد، با هدف بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش بیکاری به وجود آوردن اشتغال به صورت خود اشتغالی و کار آفرینی و کاهش فقر مناطق روستایی در بازار کار بسیاری از کشورها اتخاذ شده می باشد. وام خود اشتغالی به گونه مستقیم و غیر مسنقیم بر اشتغال واحد های تولیدی و یا فرصت های شغلی جدید تأثیر می گذارد. هدف کلی اعتبارات خرد در کشور ما احیای مدیریت توسعه پایدار منابع طبیعی و افزایش درآمد خانوارهای کم درآمد از طریق پرداخت وام های کوچک برای انجام فعالیتهای درآمدزا و ارتقاء خودباوری اهالی روستا و جوامع عشایری به خصوص زنان و کودکان می باشد. امروزه کشور های در حال توسعه برای دسترسی روستاییان به خصوص فقرای روستایی، به منابع مالی  سرمایه گذاری وسیعی در این زمینه انجام داده اند. در پایان نامه حاضر به مطالعه وام های خود اشتغالی در ایجاد فرصت های شغلی در نواحی روستایی پرداخته شده می باشد.

افراد برای شروع کار نیاز به منابع مالی دارند. در محیط روستایی نیز یکی از معضلات عمده آنها عدم دسترسی به اعتبارات و منابع مالی می باشد. در نظریه توسعه یکپارچه روستایی نیز یکی از اقدامات مربوط به توسعه همه جانبه را سرمایه گذاری در زیر ساخت های کشاورزی و ایجاد مشاغل غیر کشاورزی به وسیله سرمایه گذاری خصوصی و عمومی می داند، بر اساس رویکرد جدید تأمین مالی روستایی، واسطه گری مالی روستایی کار آمد می تواند در کنار اقدامات دولتی باعث افزایش درآمد روستاییان و ایجاد اشتغال گردد. از آنجایی که تأثیر دولتها در افزایش دامنه انتخاب سرمایه گذاری افراد و توسعه جوامع روستایی از طریق برنامه ها، اقدامات مالی، قانونی و سیاست گذاری امکان پذیر می باشد. بعد از پرداخت اعتبارات در نظر گرفته شده توسط دولت به متقاضیان، سطح مهارت و ایده های کار آفرینی آنها می تواند در ایجاد اشتغال به آنها کمک کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه

شناسایی و مطالعه شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام

مطالعه تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل همیشگی در مناطق روستایی

تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه