مطالعه تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

تأثیر اعتبارات دریافتی در توانمندسازی اقتصادی وام گیرندگان

تحلیل شاخص های مورد نظر جهت تبیین اثرات وام های خود اشتغالی دریافتی بر توانمندسازی اقتصادی افراد وام گیرنده مورد مطالعه بر اساس آزمون t  تک نمونه ای نشان دهنده تأثیر گذاری وام های دریافتی بر توانمندسازی اقتصادی دریافت کنندگان وام می باشد. با احتساب دامنه طیفی مورد مطالعه که بین 1 تا 5 و بر اساس طیف  لیکرت در نوسان می باشد، نتایج نشان می دهد، سطح معناداری شاخص ها برابر با 000/0 می باشد که کمتر از 05/0 می باشد پس می توان گفت که وام های دریافتی بر توانمندی اقتصادی افراد وام گیرنده مؤثر بوده می باشد.

نتایج مربوط به مطالعه ارتباط بین اندازه اعتبارات دریافتی با متغیر های مورد مطالعه براساس ضریب همبستگی اسپرمن نشان می دهد، ارتباط بین اندازه وام های خود اشتغالی و افزایش تقویت توان تولیدی، ایجاد فرصت های شغلی، گرایش افراد به فعالیتهای تولیدی و سرمایه گذاری، ارتقای مهارت، افزایش درآمد، تثبیت شغل، کسب درآمد، کاهش بیکاری، ثبات درآمد و تنوع شغلی معنادار بوده می باشد.

ـ نتیجه گیری فصل چهارم

مطالعه یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده نشان می دهد، میانگین سنی افراد وام گیرنده 36ـ 35 سال بوده می باشد، و آزمون کای اسکوار نشان می دهد ارتباط بین سن افراد وام گیرنده و ایجاد شغل مثبت و معنادار می باشد. بیشترین گروه سنی که توانسته اند شغل ایجاد نمایند در همین گروه سنی قرار داشته اند، و نتیجه آزمون نشان می دهد که از میان دریافت کنندگان وام بیشترین گروه سنی که نتوانستند در ایجاد شغل موفقیت کسب نمایند در گروه سنی 60 ـ 50 سال قرار داشته اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه

شناسایی و مطالعه شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل همیشگی در مناطق روستایی

تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه