مطالعه تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعداد قطعات زمین  دریافت کنندگان وام

از 155 نفر وام گیرندگان که مالک زمین می باشند 84 نفر( 54,55 درصد ) ازآنان تعداد قطعات زمینشان دو قطعه، و 34 نفر (9 22,1 درصد) از آنان  زمینشان یک قطعه می باشد و تنها 3,82 درصد این افراد قطعات زمینشان از سه قطعه بیشترمی باشد.

تعداد دام نگهداری شده توسط دریافت کننده گان وام

از میان 320 نفر دریافت کننده وام 20 نفر ( 64,52 درصد ) تعداد دامشان 20 ـ 10 بوده و 35,48 درصد تعداد دامشان 20 به بالا بوده می باشد.

تعداد طیورنگهداری شده توسط دریافت کنندگان وام

از 320 نفر وام گیرنده 100 نفر دارای طیور بودند که از این تعداد 38 نفر( 38,0 درصد ) تعداد طیور آنها 10ـ1عدد بوده و31 نفر تعداد طیورشان 20ـ10 عدد بوده می باشد.

سال اخذ وام

اطلاعات مربوط به سال دریافت اعتبار توسط وام گیرندگانی که مورد مصاحبه قرار گرفتند نشان می دهد که از 320 نفر دریافت کننده وام 111 نفر( 34,7 درصد ) در سال 1385 و 37 نفر( 11,6 درصد ) در سال 1391 بوده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه

شناسایی و مطالعه شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام

مطالعه تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل همیشگی در مناطق روستایی

تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه