سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک های غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

 فصل اول………………………………………………………    1

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………….…….. 2

1-2 اظهار مسئله…………………………………………………………………………. 3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش   6

1-4 چارچوب نظری………………………………………………………………………………. 7

1-5 اهداف پژوهش…………………………………. 9

1-6 فرضیات…………………………………………………………………………………. 9

1-7 تعاریف نظری وعملیاتی متغییرها   9

1-8 قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………    11

 فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه پژوهش……………………….……….12

2-1 مدیریت دانش………………………………………………………………………………. 13

2-1-1 تاریخچه………………………………………………………………….. 13

2-1-2 ظهور………………………………………………………………. 14

2-1-3 تعاریف و دسته­بندی­ها……………………………………………………………. 15

2-1-3-1 تعریف دانش………………………………………………………….. 15

2-1-3-2 دسته بندی دانش………………………………………………………………….. 16

2-1-3-3 مدیریت دانش:تعاریف…………………………………………………………    18

2-1-3-4 چرخه مدیریت دانش…………………………………………………………….. 19

2-1-3-5 مدلها و نگرشهای مدیریت دانش………………………………………………………….. 21

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-4 مدیریت دانش در سازمانهای دولتی……………………………………………………    38

2-1-5 مدیریت دانش و یادگیری سازمانی……………………………………………………. 40

2-2 سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………. 40

2-2-1 پیدایش سرمایه اجتماعی……………………………………………………. 40

2-2-2 سرمایه اجتماعی: مفهوم…………………………………………………….. 41

2-2-3 مقایسه سرمایه اجتماعی با سرمایه فیزیکی و انسانی   45

2-2-4 سرمایه اجتماعی: دیدگاهها و تعاریف………………………………………………………    46

2-2-5 مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال………………………………………………………. 53

2-2-6 سطوح سرمایه اجتماعی………………………………………………….. 56

2-2-7 اهمیت مطالعه سرمایه اجتماعی در سازمان………………………………………………….. 57

2-2-8 سرمایه اجتماعی سازمانی چیست؟………………………………………………………….. 58

2-2-9 مدلهایی برای سنجش سرمایه اجتماعی……………………………………………………. 59

2-3 سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش   63

2-4 پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………. 67

2-4-1 نتیجه­گیری از پژوهشهای انجام شده..…………………………………………………    72

 فصل سوم روش اجرای پژوهش…………………………………….. 73

3-1 روش پژوهش………………………………………………………………………….. 74

3-2 جامعه آماری…………………………………………………………………………. 74

3-3 حجم نمونه و نمونه­گیری   75

3-4 روش و ابزار جمع آوری داده­ها   76

3-5 روایی وپایایی از جمع­آوری داده­ها   77

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده­ها   79

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده­هاو یافته­های پژوهش……………………    80

4-1 بخش اول: تحلیلهای توصیفی پژوهش   81

4-2 بخش دوم: تجزیه و تحلیل استنباطی   87

4-2-1 مطالعه فرض نرمال بودن داده­ها…………………………………………………………. 87

4-2-2 آزمون فرضیه­ها…………………………………………………………………. 88

 فصل پنجم نتیجه­گیری و پیشنهادات………………………………………    91

5-1 نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………. 92

5-2 نتایج استنباطی………………………………………………………………………………. 94

5-3 پیشنهادات پژوهش…………………………………………………………………………. 96

5-4 محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………………. 97

5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آینده   98

منابع…………………………………………….……………………    99

ضمائم و پیوست­ها…………………………….…………………………    107

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اصلی پژوهش:

–          سنجش سرمایه اجتماعی در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

اهداف فرعی پژوهش:

–          سنجش تأثیر سرمایه ساختاری بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش تأثیر سرمایه شناختی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش تأثیر سرمایه ارتباطی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان