مطالعه تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

انواع اعتبارات خرد روستایی در ایران

اعتبارات خرد روستایی در ایران توسط نهاد ها و موسسات مالی با اهداف متفاوتی در اختیار روستاییان قرار می گیرد. در پژوهش حاضر به مطالعه ویژگی های  وام های خود اشتغالی در ایجاد فرصت های شغلی در نواحی روستایی پرداخته شده می باشد.

بهره گیری بهینه از منابع و امکانات موجود به مقصود برآورده ساختن نیاز ها و خواسته های بشری، مانند افزایش تولید، درآمد، اشتغال، رفاه جامعه و . . . مهمترین هدف توسعه هر کشور به شمار می رود. برای این مقصود معمولا کوشش می گردد تا به کارگیری سیاست ها و ابزارهای اجرایی گوناگون در برنامه های توسعه به این هدف دست پیدا نمود. در این زمینه سیاست های پولی و اعتباری جایگاه ویژه ای دارد و اقتصاددانان توسعه وجود نظام پولی واعتباری مناسب را رمز موفقیت برنامه های توسعه می دانند. بهره گیری از اعتبارات خواه در سرمایه گذاری جدید و خواه تأمین سرمایه در گردش، منجر به افزایش تولید می گردد و از این رو می تواند در اشتغالزایی بخش تأثیر داشته باشد. از طرفی شواهد و قوانین موجود حاکی از آن می باشد که در طریقه رشد و توسعه معمولا در بخش کشاورزی به علت های مختلف مانند سرمایه بر شدن تولید و بهره گیری از فناوری های جدید طریقه کاهشی داشت، در حالی که در بخش دیگر یعنی صنعت و خدمات این طریقه افزایشی بوده می باشد ( بختیاری و پاسبان، 1383، 74ـ 73). دریافت وام و اعتبار و انتقال پول از یک فرد به فرد دیگر یا از یک نهاد به نهاد دیگر تأثیر اساسی در تأمین اعتبار فعالیت های مختلف اقتصادی دارد. اعتبار و وام به گونه مستقیم و غیر مستقیم بر اشتغال واحدهای تولیدی و فرصت های شغلی جدید تأثیر می گذارد( طیبی و همکاران، 1389، 1). وام خوداشتغالی وامی می باشد که در راستای اجرای ماده 56 قانون برنامه سوم توسعه از طریق بانک های عامل به افراد بیکار و واجد شرایط معرفی گردید. از سوی سازمان کار و امور اجتماعی و صندوق طرفداری از فرصت های شغلی پرداخت می گردد. هدف نهایی از پرداخت این وام ها، ایجاد شغل برای فرد متقاضی می باشد( عباسی، 1387، 11ـ10).

2 ـ 9 ـ نتیجه گیری فصل دوم

عامل اصلی بیکاری در کشور های در حال توسعه این می باشد که زمین نمی تواند جمعیت روز افزون روستاها را به کار مشغول سازد. مفهوم بیکاری در مناطق روستایی تاحدودی با بیکاری در مناطق شهری تفاوت دارد؛ زیرا، درمناطق روستایی علاوه بربیکاری طبیعی در نتیجه رشد جمعیت بالاتر محدودیت ساختار های اقتصادی و سرمایه، افزون از جوامع شهری می باشد. عواملی همچون تقاضای ناکافی برای نیروی کار، عدم تعادل بین فرصت های اشتغال و توانایی های افراد، نهاده های نامناسب و نابسامانیهای بازار مانند علل بیکاری به شمار می آیند. بیکاری در نواحی روستایی فقر را به دنبال خواهد داشت، امروزه نیز با گسترش فقر، یافتن راه حلی برای کاهش تعداد فقرا به یک آرمان همگانی تبدیل شده می باشد، فقرا دارای قابلیت ها و توانمندی های بالقوه برای خارج شدن از فقر را دارا می باشند و عدم تأمین مالی آنها به عنوان مهمترین مشکل برای این گروه به شمار می رود، در مباحث توسعه روستایی و کشاورزی یکی از راه حل های رفع مشکل مالی کشاورزان،  و کاهش فقر اعطای اعتبارات کوچک مقیاس می باشد. اعتبارات خرد از مهمترین راهبردهایی می باشد که طی دهه های اخیر مورد توجه بسیاری از کشور های در حال توسعه جهت تأمین مالی گروههای هدف و توسعه کارآفرینی و توانمندسازی آنها قرار گرفته می باشد و همراه با موفقیت های بسیاری بوده می باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه

شناسایی و مطالعه شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام

مطالعه تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل همیشگی در مناطق روستایی

تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه