عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

بیکاری و وضعیت نامطلوب اشتغال در کشور، مانند چالش های جدی اقتصاد ایران به شمار می رود و بین فرصتهای موجود شغلی در کشور و خیل عظیم بیکاران و جویندگان کار هیچ تناسب و توازنی بر قرار نیست، مفهوم بیکاری در مناطق روستایی تا حدودی با بیکاری در مناطق شهری تفاوت دارد؛ زیرا در مناطق روستایی علاوه بر بیکاری در نتیجه رشد جمعیت بالاتر محدودیت ساختارهای اقتصادی و سرمایه، افزون از جوامع شهری می باشد. قبل از اینکه مردم بتوانند کاری را شروع کنند بایستی دارای سرمایه باشند، وجود سرمایه عامل مهمی می باشد که می تواند ابزاری برای خود اشتغالی باشد. در پژوهش حاضر به مطالعه وام های خود اشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی( نمونه روستاهای شهرستان لنگرود) پرداخته شده می باشد، نوع پژوهش کاربردی، روش پژوهش توصیفی تحلیلی، و جامعه آماری پژوهش تمام روستاهای شهرستان لنگرود می باشد، با در نظر داشتن گستردگی منطقه مورد مطالعه، افراد با بهره گیری از روش نمونه گیری سیستماتیک منظم انتخاب شدند. در پژوهش حاضر، روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی ( پرسشنامه، مصاحبه و نظاره) و روش تجزیه تحلیل اطلاعات هم با بهره گیری از آمار توصیفی( میانگین و توزیع فراوانی) و آ مار استنباطی ( ضریب همبستگی شامل اسپرمن، آماره t  تک نمونه، خی دو ، وی کرامر، فریدمن بهره گیری شده می باشد.نتایج پژوهش نشان می دهد که بین اندازه تحصیلات و موفقیت در ایجاد شغل ارتباط معناداری هست و هم چنین نتایج مطالعه نشان می دهد که بین اندازه مبلغ وام خود اشتغالی و ایجاد مشاغل در مناطق روستایی ارتباط مثبتی هست و نیز از نظر دریافت کنندگان وام تفاوت معناداری بین اثرات وام هست.

واژگان کلیدی: وام خود اشتغالی، سرمایه ، ایجاد شغل، بیکاری، نواحی روستایی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه

شناسایی و مطالعه شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام

مطالعه تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل همیشگی در مناطق روستایی

تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه