سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک های غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست اشکال

شکل ‏1‑1: مدل مفهومی پژوهش.. 8

شکل ‏2‑1: راهبردهای مدیریت دانش.. 23

شکل ‏2‑2: تأثیر اعتماد در توزیع دانش.. 25

شکل ‏2‑3: مدل هفت سی.. 26

شکل ‏2‑4: زیر سیستم­های مدیریت دانش.. 26

شکل ‏2‑5: الگوی فرآیند مدیریت دانش.. 27

شکل ‏2‑6: سرمایه اجتماعی به عنوان محرک ارزش سازمان.. 31

شکل ‏2‑7: مدل منوریان و امینی.. 32

شکل ‏2‑8: تأثیر سرمایه اجتماعی در خلق سرمایه فکری.. 33

شکل ‏2‑9: محرکه­های دانش شهری.. 34

شکل ‏2‑10: سرمایه اجتماعی، جریان دانش و نوآوری سازمانی .. 35

شکل ‏2‑11: تأثیر سرمایه اجتماعی در توسعه دانش و یادگیری اشتراکی   35

شکل ‏2‑12: مراحل مدیریت دانش پیتر گوتشاک.. 37

شکل ‏2‑13: عوامل موثر بر مدیریت دانش در سازمانهای دولتی ایران   38

شکل ‏2‑14: ساختارسه نفری سرمایه انسانی در نقاط تقاطع و سرمایه اجتمای در روابط.. 46

شکل ‏2‑15: نحوهی ارتباط سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف.. 60

شکل ‏2‑16: مدل SCAT. 61 

فهرست جداول

جدول ‏2‑1: ویژگی­های دانش ضمنی و صریح.. 18

جدول ‏2‑2: زیر چرخه­های مدیریت دانش.. 20

جدول ‏2‑3: عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دان.. 28

جدول ‏2‑4: تحول نظریه­های سرمایه.. 43

جدول ‏3‑1: جامعه آماری و نمونه.. 76

جدول ‏3‑2: ضریب آلفای کرونباخ.. 78

جدول ‏4‑1: شاخص­های توصیفی متغیر سرمایۀ ساختاری.. 81

جدول ‏4‑2: شاخص­های توصیفی متغیر سرمایۀ شناختی.. 82

جدول ‏4‑3: شاخص­های توصیفی متغیر سرمایۀ ارتباطی.. 84

جدول ‏4‑4: شاخص­های توصیفی متغیر سرمایۀ اجتماعی.. 85

جدول ‏4‑5: شاخص­های توصیفی متغیر مدیریت دانش.. 86

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول ‏4‑6: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای مطالعه نرمال بودن داده ها.. 87

جدول ‏4‑7:نتایج تحلیل رگرسیون خطی ساده (دو متغیره) سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش.. 88

جدول ‏4‑8نتایج تحلیل رگرسیون خطی ساده (دو متغیره) سرمایه ساختاری و مدیریت دانش.. 88

جدول ‏4‑9: نتایج تحلیل رگرسیون خطی ساده (دو متغیره) سرمایه شناختی و مدیریت دانش.. 89

جدول ‏4‑10: نتایج تحلیل رگرسیون خطی ساده (دو متغیره) سرمایه ارتباطی و مدیریت دانش.. 90

جدول ‏5‑1: فراوانی پاسخ ها به گویه های مربوط به متغیر سرمایۀ ساختاری.. 92

جدول ‏5‑2: فراوانی پاسخ­ها به گویه­های مربوط به متغیر سرمایۀ شناختی   93

جدول ‏5‑3: فراوانی پاسخ­ها به گویه­های مربوط به متغیر سرمایۀ ارتباطی.. 94

  

فهرست نمودارها

نمودار 4‑1: هیستوگرام متغیر سرمایۀ ساختاری.. 82

نمودار 4‑2: هیستوگرام متغیر سرمایۀ شناختی.. 83

نمودار 4‑3: هیستوگرام متغیر سرمایۀ ارتباطی.. 84

نمودار 4‑4: هیستوگرام متغیر سرمایۀ اجتماعی.. 85

نمودار ‏4-5: هیستوگرام متغیر مدیریت دانش.. 86

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اصلی پژوهش:

–          سنجش سرمایه اجتماعی در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

اهداف فرعی پژوهش:

–          سنجش تأثیر سرمایه ساختاری بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش تأثیر سرمایه شناختی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش تأثیر سرمایه ارتباطی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان